logo האשה בשואה
 
     
 
ביבליוגרפיה תמונות ספרים יצירה יחידות לימוד שארית הפליטה במחנה בגטו
 
     
   
     
 
האשה בשואה
(אסף וערך: יהושע אייבשיץ)
 
והגדת לבנך
(אקרמן-טידר אידה)
 
עלים שעלו מן האפר
(ביינהורן (קליין) שרה)
 
הרוח שגברה על הדרקון
(בניש פרל)
 
לא אמות כי אחיה... ואספר מעשה י-ה
(דוידוביצי אדית)
 
לישועתך קיויתי...
(האלשטוק יוטה)
 
ואמונתך בלילות
(וולבה רבקה)
 
מגילת שולמית או שרשרת הדורות
(קטן, שולמית)
 
 
במשפחה
 
הצלה ומסתור
 
נתינה וסעד
 
קיום מצוות
 
 
 
 
|