Skip Navigation Links

אודות המאגר:

החומר ההסטורי במאגר זה נכתב במקורו כמבוא לספרי קודש בתחומים שונים (חידושי תורה, ספרי הלכה, דרוש, מחשבה ופרשנות), שנכתבו על ידי רבנים ניצולי שואה משנת 1946 ועד עתה.

מטעמים שונים, הכותבים בחרו שלא לרשום את הדברים כיצירה בפני עצמה, אך למרות זיקתם אל הספר, הם עומדים גם בפני עצמם ומהווים מקור מידע חשוב בנושא השואה.

במאגר זה נאספו והוקלדו כל המבואות הרבניים הכוללים אוטוביוגרפיות של מחבריהם מימי השואה. למעיין נתנו כלים שיקלו על נגישות החומר: הטקסטים המלאים, שחלקם נדירים ובלתי ניתנים להשגה, תקציר המבוא, ביוגרפיה של המחבר, ומנגנון חיפוש רחב.