זכור - אמונה בימי השואה

תחקיר חודש אב   תש"פ - קינות פרטיות על השואה


 • קינה
  אלה אזכרה ונפשי אשפכה

  לא נוכל לפקוד את קברי אבותינו
  לשפוך שם דמעותינו ושוועתנו
  כי לא ידע איש את קבורתם
  בצל כנפי השכינה מנוחתם
  אלו השורות תהיינה למצבה
  לעדה ולמזכרת אהבה
  לזכרון עולם על לוח לבנו
  הורינו אחינו נשינו וטפנו
  שנהרגו ונשרפו בידי ארורים
  בעת השואה ימי תמרורים
  לא היינו עמכם בעת הפרידה
  לקבל מכם ברכת אבות ברעדה
  אבי אבי רכב ישראל ופרשיו
  בקי ומופלג בחוק א-ל ובפרושיו
  דיין ומורה צדק לעדה ברורה
  שמעתתא פרש לעומקה ובסברא ישרה
  מלמודיו לא שבת ימים וערבים
  מרבותיו דלה והשקה לרבים
  אמי מורתי צנועה וצדקת
  ביראת אלוקה מתחזקת
  ממעמקי הלב שפכה תפלותיה
  בגמילות חסדים רבו זכיותיה
  ללימוד התורה עוררה כל ימיה
  בכתיבת יהבית ואמרי נעימיה
  לכבוד התורה עמלה יומם וליל
  מדותיה מפורשות בפרשת אשת חיל
  לא אוכל לקונן ולבכות
  על מות אח ואחות
  כולנו בני איש אחד עשרה
  מחציתם עולה לה' ומחצית בחמלה נשא
  אין בית אשר אין שם מת
  קצתי בחיי באבדן בנים חי"ת
  מבנות ארבע מלאות נחת
  ולרש אין כל כי אם כבשה אחת
  בנים קטנים ורכי שנים
  נשרפו ביום אחד אם על בנים
  כי ירחק מאפרם הדרך
  מרחוק אכרע להם ברך
  ארץ ארץ אל תכבי דמם
  ותפארתינו ששמם
  יפרחו ויעלו נץ
  בעת התחעה ימי הקץ

  [בתוך: משה טוביה הס, למטה יהודה, ניו יורק תשמ"א, עמ' 3]


 • Claims Conference
  © כל הזכויות שמורות למכללה ירושלים 2016