זכור - אמונה בימי השואה


 • ממדף הספרים

  1/1/2015

 • מן המחקר
  יום השואה

  1/1/2015

 • חודש טבת תשע"ה - יתגדל ויתקדש


  ממדף הספרים
  מיכל שאול, פאר תחת אפר: החברה החרדית בישראל בצל השואה 1961-1945, ירושלים: יד בן-צבי ויד ושם, תשע"ד
  הספר מתחקה אחר ניצולי השואה החרדים בארץ ישראל ובוחן את מקומם בעיצובה ובשיקומה של החברה החרדית אחרי השואה ובעיצוב זיכרון השואה שלה בשנים 1961-1945. הטענה המרכזית היא שלניצולי השואה ולזיכרונה היה תפקיד מרכזי בשנים אלה בשיקומה של החברה החרדית לאחר השואה ובעיצוב הזהות החרדית הישראלית, ושלערוציו השונים של זיכרון השואה היו השלכות על חיי היומיום בחברה זו ברמות שונות. במחקר זה נבחנות חוויותיהם האישיות והציבוריות של ניצולי השואה החרדיים החל משנות העלייה הראשונות מאירופה המשוחררת ועד למשפט אייכמן, אשר נחשב במחקר תודעת השואה במדינת ישראל כ"נקודת מפנה" הן ביחס לזיכרון השואה והן ביחס לניצולים.


  אילה נדיבי, בין קראוס לקסטנר: המאבק על הצלת יהודי הונגריה, ירושלים: הוצאת כרמל, תשע"ה
  גם 70 שנים לאחר תום הכיבוש הגרמני סוגיית הצלת יהודי הונגריה אינה יורדת מל סדר היום. בעזרת מכתבים רבים ויומנים בני הזמן, שחלקם נחשפים כאן לראשונה, ובעזרת פרוטוקולים של משפט קסטנר ומשפטים נוספים, מסרטטת המחברת את ניהול עבודת ההצלה בהונגריה בידי שניים ממוביליה: ד"ר ישראל קסטנר, ראש ועדת העזרה וההצלה בבודפשט, ומשה קראוס, מנהל המשרד הארץ-ישראלי בבודפשט.
  קראוס התנגד לדרכו של קסטנר, שעיקרה הצלת יהודים בשיתוף פעולה עם הגרמנים, ויצר בכישרון ובתחכום דרך הצלה אלטרנטיבית, מפתיעה בהיקפה ובתוצאותיה, וחפה מהכשלים המוסריים שאפיינו את דרכו של קסטנר, כשלים שנחשפו בהרחבה במהלך משפט קסטנר.
  ואולם, דרכו של קראוס לא זכתה לגלוי נאות בהיסטוריוגרפיה של התקופה אלא להעלמה מכוונת. ספר זה מבקש לתאר את פועליו ולהביא לידי השלמת הידע על מעשי ההצלה בהונגריה ועל השפעת מעורבות הנהגת היישוב עליהם.


  הדפסה

  חזרה לתחילת העמוד
  Claims Conference
  © כל הזכויות שמורות למכללה ירושלים 2016