זכור - אמונה בימי השואה

חודש כסלו  תשע"ג - גזירת השחיטה בגרמניה


עדות ב'
מכתב אגודת הרבנים האורתודוקסים באשכנז לגדולי רבני ישראל מחוץ לגרמניה, שבט תרצ"ד
היות כי יש בארצנו שחותרים להשיג היתרים לשנות אופן הזביחה הנהוג לרגלי האיסור שיצא עליה בארצנו, כגון ע"י טמטום אלקטרי [הימום חשמלי] קודם הזביחה ובהתזת הראש בבת אחת וכדומה, וכבר העיד הניסיון כי היתרים כאלו אף שלא נתנו אלא ליחידים ועל תנאים פרטיים כגון לבתי חולים וכדומה, מ"מ לא נשמרו גדרים אלו, וההיתרים עלולים בודאי להתפרץ, וכל היתר הניתן על תנאי בודאי פורץ גדר ונעשה מיד כללי בארצנו, גם כי מצב הדברים פה וגופא דעובדא לא נמסרו ממבקשי ההיתר בכל פעם בדיוק ובשלמות.

לכן חוב עלינו להודיע למעלת כת"ר, כי יש בארצנו שתח אגודות שהן כל הרבנים החרדים לדבר ד' [...] וכיון דאפילו הוראת יחיד ליחיד בדבר זה נוגעת בודאי לכלל היהודים בארצנו כאמור למעלה, לכן מבקשים אנחנו, שבשום אופן למען השי"ת ולמען נצחיות תורתו הק' לא יורה שום מורה הוראה מחוץ לארצנו בנידון זה, בלתי שיפנו אליו בשאלתם שתי אגודות אלו ביחד, לבלתי הסיג גבול עולם.

ונא ואנא יעשו מעלת כת"ר מה שביכלתם שלא תצא מכשלה כזאת ח"ו מן הסרים למשמעתם, ואם אולי כבר יצאה איזו חות דעת מאיזה מורה הוראה אזי למען כבוד השי"ת יפעלו בכל עז לבטל דבריהם, כי בלי ספק חוץ מן המכשלה שלפי דעת הרבה רבנים חרדים מארצנו כרוכה בזה אכילת נבלות וטריפות לרבים יותר מכאשר עד עתה, עוד תצא מזה בודאי מחלוקת גדולה ח"ו, וסכנה לכל אחב"י עלולה לבוא ח"ו מזה.

וה' ברחמיו יהפך לנו מהרה ויסיר מדרכנו כל מכשול ותקלה ויגאלנו במהרה גאולת עולמים.

מתוך: שו"ת שרידי אש, ב, ירושלים תשס"א, עמ' קנז-ח


הדפסה

Claims Conference
© כל הזכויות שמורות למכללה ירושלים 2016