זכור - אמונה בימי השואה

חודש כסלו  תשע"ג - גזירת השחיטה בגרמניה


עדות ג'
הקדמת הרב יחיאל יעקב ויינברג לשו"ת "שרידי אש"
ספרי זה בשני חלקיו הוא פרי עמלי הרב בתורה ובהוראה. חלקו הראשון מכיל את התשובות על הימום הבהמות קודם שחיטתן ועל חתיכת המפרקת בשחיטת עופות. אלה הן תשובות לשאלות שהסעירו בשעתן את העולם היהודי כולו, ושבהן הי' תלויות חיי אלפי נפשות בגרמניא הארורה, אשר כבר בראשית מלכותו גזר צורר היהודים המזוהם, ימ"ש וזכרו, על השחיטה הכשרה והמקובלה, וברשעותו זמם להכרית אוכל בשר מפי היהודים. ברוך השם שהתשובות ההן חדלו להיות להן ערך מעשי כל שהוא. כבר בימי הגזרה הרעה קבלו אחב"י בכל ארצות פזוריהם שלא לשנות שינוי כל שהוא מאופן השחיטה הנהוג בישראל מדורי-דורות. ועם ישראל קדושים הם וחלילה להם לנגוע אף כחוט השערה במסורת הקדושה אשר עליה הורגנו ועליה מסרו נפשותיהם אבותינו ואבות אבותינו בכל שנות גלותנו.

ולא נמנעתי מלפרסמן, משום חשיבותן ההיסטורית, לפי שיש בהן זכר להיאוש המר שתקף את המוני בית ישראל ואת החרדה הגדולה של רבני ישראל אשר חרדו לחתור ולמצוא הצלה ופיקוח כל שהוא לנפשות רבבות ישראל, וזכר לגבורה הנפשית של גדולי ישראל לעמוד על נפשם ולא להכנע לגזירות של שונאי ישראל, אשר מתוך שנאתם הכבושה מעלילים עלילות רשע על עם ה' ותורתו הקדושה.

מתוך: הקדמה לשו"ת שרידי אש, א, ירושלים תשכ"א


הדפסה

Claims Conference
© כל הזכויות שמורות למכללה ירושלים 2016