זכור - אמונה בימי השואה

חודש טבת  תשע"א - ערבות הדדית בשואה


עדות ב'
באחד הימים סיפר לי משה אחי, כי השכן שלנו בלנין ר' ירחמיאל דברין הי"ד, הציע שנצטרף עמו לבריחה לכשתהי' הזדמנות. כל אחד מאתנו ידע שאם אחד ממנו יברח הוא מעמיד את כולם לכליון. שכן התרו בנו שאם אחד ממנו יברח יהרגו עשרה כאן ועשרים בבית, אבל כל האמת הי' גלוי לכל ומובן מאליו שבמקרה של בריחה יחסלו לגמרי את הגטו בלנין ואת המחנה כאן כי סימן הוא על קשרים עם הפרטיזנים הרוסים, ובכן חכינו לגורלנו ואיש לא ברח. וכדאי לציין כאן לזכותם של אלה בינינו שהיו פליטים מאזורי ווארשא ולהם לא היה קרוב ולא גואל בלנין, רווקים בעורם לנפשם - בכל זאת לא ניסו לברוח ולהפקיר את חבריהם להרג, אבל התלחשו על בריחה כללית לכשיבוא יום ותבוא השעה המתאימה.
הרב גרונם לזבניק, חידושי רבי יצחק מנדבורנה.


הדפסה

Claims Conference
© כל הזכויות שמורות למכללה ירושלים 2016