זכור - אמונה בימי השואה

חודש אב  תשס"ח - קינות על השואה


עדות ב'
קינה על השואה - שמעון קמפלר
ארכיון יד ושם

  ביום ט' באב תש"ג, כתב שמעון קמפלר מבוכניה, שזה עתה גורש למחנה אושוויץ עם שרידי קהילתו, קינה על קהילות ישראל בגליציה. הקינה נכתבה על משקל הקינה 'אלי ציון ועריה', הנאמרת בסוף סדר הקינות של ט' באב:

   גאליציען ועריה כמו אשה בציריה
   וכבתולה חגורת שק על בעל נעוריה
   אלי צבאות קודש קהליה, בתי מדרשות וכניסיה
   ועל ביאת מחרפי אל בתוך מקדש חדריה
   אלי ספרי תורות וגליונותיה ואותיות פורחות באויריה
   ועל המוסרים עליה להצילה ונשרפו בשלהבתיה
   אלי תינוקת של בית רבן ומלמדיה
   ועל בחורי חמד וישיבותיה
   אלי קול התורה שנשמע בבתי מדרשיה
   ועל התורה והמצוות שנשמרו בחומותיה
   אלי ראשי ישיבות וגאוניה
   ועל התלמידי החכמים ורבנותיה
   אלי האדמורים עם רבבות חסידיה
   ועל ספרי החסידות בטוב טעמיה
   אלי בתי ישראל וחורבותיה, גביריה ונדיביה
   ועל מוסדות הצדקה וחברותיה
   אלי פועלי ישראל ויד חרוציה
   ועל מפלגות ישראל לארגנותיה
   אלי סופרי וחכמי ישראל לסוגיה
   ועל העיתונות והספרות ישראל למיניה
   אלי הקדושים והטהורים והרוגיה
   ועל אשר לא באו לקבוריה
   אלי עוללים וינקים לא חטאו מימיה
   ועל דמם אשר שופך כמו מימי יאוריה
   אלי רינת תהילות ישראל בשיריה
   ועל צעקת ותפילת ישראל בדמעותיה
   אלי הנשים אשר נקבו בצנועותיה
   ועל המצוות שמסרו נפשם עליה
   אלי סוחרי ישראל ובתי חרושיה
   ועל שתדלני ישראל וציריה
   אלי בתי החיים שם משכן קדושיה
   ועל רגבי עפר אשר יכסו צדיקיה
   אלי ספרי קודש בכל מקום נפוצותיה ועל הבושה אשר יכסה פני קוראיה
   אלי בתי ישראל עם שחור קירותיה
   ועל ערי גאליציען עם רבבות קרבנותיה.
  הדפסה

Claims Conference
© כל הזכויות שמורות למכללה ירושלים 2016