זכור - אמונה בימי השואה

אישות


הזמן והמקום: פ' ויקרא ת"ש (3.1940), לבוב.

התשובה הופנתה לרב יצחק יהודה עברשטרוך, אבד"ק מאסט גדול, צ'כוסלובקיה.

רקע: באוסטריה נכנסו רוצחים והרגו ביהודים. בי"ד בתשרי נמצאה גופת אחד מהם, חמישה ימים לאחר שנעלמה.

שאלה: אישה עגונה נתנה סימנים מיוחדים שהיו בבגדי בעלה, ואכן נמצאו בנפטר זה.
האם אפשר להתירה מעגינותה, על אף שחלפו יותר משלושה ימים ועל פי ההלכה לאחר שלושה ימים אין מקבלים עדות זיהוי.

תשובה: הואיל והיו כאן סימנים ברורים ראה הרב מקום להתיר, אבל לפי בקשתו אין לסמוך עליו בלבד, עקב היותו מחוסר ספרי לימוד בתקופת המלחמה.

המקור: "דובב מישרים", הרב דב בעריש ווידנפלד - טשעבין, חלק ב סימן ה עמ' ז.