זכור - אמונה בימי השואה
סוג הספרים: ספרות מחקרית על השואה
לפי שם המחבר     לפי שם הספר


יומרה ומעש – המזרחי בפולין בין שתי מלחמות עולם

קניאל אסף
רמת גן תשע"א


בשביל הזיכרון, 13 – פליטים יהודים בתקופת השואה

בית הספר הבין-לאומי להוראת השואה, יד ושם
כסלו תשע"ג


"בסתר המדרגה – היהדות האורתודוקסית בהונגריה בתקופת השואה"

אסתר פרבשטין
ירושלים תשע"ג


אי של אפשר: סיפור חייו של בנימין מינץ

חיים שלם
ירושלים תשע"ג


בשביל הזיכרון,גיליון 12

בית הספר הבין-לאומי להוראת השואה ביד ושם
תמוז תשע"ב


אנציקלופדיה של השואה א'-ו'

ירושלים תש"ן.


באושוויץ תקענו בשופר

יוצאי קרפטורוס
ירושלים, תשס"ד


בחסדי זרים

בוגנר נחום
ירושלים תשס"א


בין הצלה לגאולה -
הציונות הדתית בארץ ישראל לנוכח השואה

אשכולי-וגמן חוה
ירושלים: יד ושם, תשס"ד


בני עקיבא והשומר הדתי בפולין ובליטא בתקופת השואה -
דפים לחקר תקופת השואה

מיזליש פנינה
מאסף ט, המכון לחקר השואה, אוניברסיטה חיפה, תשנ"א.


בני עקיבא לודז' – לדיוקנו של אירגון נוער בטרם השואה

שטרן דינה
ראובן מס, תשנ"ז.


בסתר רעם

פרבשטין אסתר
ירושלים 2002.


בריחה ממחנות הריכוז בהלכה

נריה הרב משה צבי


בשביל הזיכרון, 11 – שואה ותקשורת

ביה"ס המרכזי להוראת השואה, יד ושם.
ניסן תשע"ב


בתי כנסת בפולין וחורבנם

דוידוביץ דוד
ירושלים, תש"ך


גשר צר אל החיים

גוטרמן בלה
ירושלים 2000


דמות ההנהגה היהודית בארצות השליטה הנאצית

גוטמן ישראל, עורך
ירושלים תש"ם


דפים לחקר תקופת השואה

רזניקוביץ שמואל
ה' עמ' 155-188, אוניברסיטת חיפה – לוחמי הגטאות, תשמ"ז


דרשות רבנים שנדרשו בתקופת השואה

לבנון עליזה
עבודת M.A.לאוניברסיטת טורו תשנ"ב.


הגבורה האחרת

גרנטשטיין יחיאל
ירושלים תשמ"ט.


ההנהגה הדתית בתקופת השואה

ולק יוסף
ישראל גוטמן (עורך), דמות ההנהגה היהודית בארצות השליטה הנאצית 1933 –1945, ירושלים: יד ושם, תש"ם, עמ' 325–335


החיים הדתיים בגטו וילנה

דבורז'צקי מאיר
בר אילן, אדר תש"ך


המחתרת החלוצית-דתית בהונגריה

קדרי מנחם צבי
מחניים, 8, (תשנ"ה), מרכז ספיר, עמ' 160-165.


המנהיגות הרבנית בהולנד בתקופת השואה

מכמן דן
דפים לחקר תקופת השואה, ט (תשמ"ט), עמ' 81 - 106


העמידה הרוחנית של יהודי רומניה בתקופת השואה

גלר יעקב
לוד תשס"ג


הציבור האורתודוקסי בארה"ב וחורבן יהדות אירופה:
ועד ההצלה של הרבנים האורתודוקסים בארה"ב בתקופת השואה (1939-1945)

זורוף אפרים
חיבור לשם קבלת ד"ר לפילוסופיה, האוניברסיטה העברית תשנ"ז.


השואה במקורות רבניים

פוקס אברהם
ירושלים, 1995


השואה בתיעוד

גוטמן ישראל, ארד יצחק, אברהם מרגליות, עורכים
ושם תשל"ח.


השואה וחקרה

מכמן דן
תל אביב תשנ"ח.


השפעת השואה על היהדות הדתית

מכמן דן
ישראל גוטמן (עורך),
תמורת יסוד בעם היהודי בעקבות השואה, ירושלים, יד ושם, תשנ"ו, עמ' 613–656.


זיכרון בספר – קורות השואה במבואות לספרות הרבנית

ידידיה אסף , כהן נתן ופרבשטין אסתר (עורכים)
ירושלים תשס"ח


חיוב הקדיש הכללי

טכורש, הרב


חינוך ואמונה

גיליס מרים
הוצאת מורשת, תל אביב, תש"מ 1979


ירושלים דליטא במרד ובשואה

דבורזצקי מאיר
תל אביב תשי"א.


ישיבות הונגריה בגדולתן ובחורבנן

פוקס אברהם
ירושלים, 1979


לבבות חצויים -
הוצאת ילדים יהודים מבתי נוצרים בפולין לאחר השואה

נחמני גפני אמונה
ירושלים: יד ושם, תשס"ו


להגדרת הגבורה היהודית בימי השואה

שיינטוך יחיאל
דפים לחקר תקופת השואה, ג, עמ' 61–95


לודז' - אחרון הגטאות בפולין

אונגר מיכל
יד ושם, ירושלים, תשס"ה


מאורי גליציה א-ה

וונדר הרב מאיר
ירושלים תשל"ח-תשנ"ז


מוסדות התורה בארופה בבנינם ובחורבנם

מירסקי שמואל (עורך)
תל אביב תשס"ז


מחנות היהודים באסטוניה

דבורז'צקי מרק
ירושלים: יד ושם, תש"ל


מחר מדעי והאמת העובדתית

אייבשיץ יהושע
הצופה, כ"ד אלול, תש"ם.


מחתרת הצלה – "בני עקיבא" בהונגריה בתקופת השואה

גניזי חיים ונעמי בלנק
בר-אילן, תשנ"ג


ספר זכרון לרבי קלונימוס שפירא מפיסצנה

זילברשלג דוד
ירושלים תשנ"ד.


עד מזעיק מתעד ומנציח -
ר' משה פראגר והשואה 1940-1984

אייזנברג מלי
סדרת תשתית למחקר 15
המכון לחקר השואה שע"י אוניברסיטת בר-אילן, רמת גן תשס"ו


עיונים בחקר השואה

אליאב מרדכי, עורך
רמת-גן תשל"ט


עמלק בתקופת השואה: מחשבה יהודית אורתודוקסית

גרינברג גרשון
בתוך: דרך הרוח - ספר היובל לאליעזר שביד, ירושלים תשס"ה, עמ' 891-913


ערבות יהודית במבחן – הציונות הדתית בארץ ישראל לנוכח השואה

וגמן חוה אשכולי
אוניברסיטת בר אילן: רמת גן, תשע"ג


עת לעשות להצלת ישראל

שלם חיים
באר שבע תשס"ז


פדות, הצלה בימי השואה

קצבורג נתנאל, עורך
רמת גן תשד"מ.


פוליטיקה ומסורת

בקון גרשון
אגודת ישראל בפולין 1916–1939, ירושלים: מרכז שז"ר, תשס"ה


'פועלי אגודת ישראל' ו'אגודת ישראל' במחנות העקורים באיטליה, בשנים 1945-6

רזניקוביץ שמואל
דפים לחקר תקופת השואה ה' עמ' 155-188 אוניברסיטת חיפה – לוחמי הגטאות, תשמ"ז.


פנקס הקהילות

יד ושם ירושלים.


קבוצת ה'צנרשאפט' כדוגמה להתארגנות נשים לעזרה הדדית במחנות

באומל תידור יהודית
דפים לחקר תקופת השואה, י (תשנ"ג), עמ' 107–127.


קול בכיות - השואה והתפילה

באומל יהודית
בר אילן תשנ"ב.


קידוש השם במהלך הדורות וייחודו בתקופת השואה

גוטפרשטיין יוסף
בתוך: אריה טרטקובר (עורך),
העמידה היהודית בתקופת השואה, ירושלים: יד ושם, תש"ל, עמ' 359 - 384


קראתי ואין עונה

פוקס אברהם
ירושלים תשמ"ג.


שארית הפליטה והשואה: השקפה בעניני אמונה לאחר השואה

גרינברג גרשון, עורך
בר אילן תשנ"ד 1994.


שו"ת כמקור הסטורי

סולוביציק חיים
ירושלים תשנ"א.


תנועה בחרבות – מנהיגות אגודת ישראל לנוכח השואה

פונד יוסף
ירושלים תשס"חClaims Conference
© כל הזכויות שמורות למכללה ירושלים 2016iCodeLink4 =