זכור - אמונה בימי השואה
סוג הספרים: ספרי הגות והלכה על השואה
לפי שם המחבר     לפי שם הספר


אבל יחיד עשי לך

בלוך ר' אליהו מאיר
זכרון אליהו, בני ברק, נצח, תשמ"ג, עמ' שו-שח.


אוטוגרף במחנה ברגן בלזן

קלאטי פ'
עת לחשוב, חוב' 17 (תשס"א), ע' 36-38.


אותיות של אש

לוין איתמר
תל אביב 2002


אל המתבונן התבוננות לחורבנה של יהדות אירופה

אפשטיין ר' יוסף דוד
מצוות המוסר, ניו יורק, מכון תורת האדם, תשל"ג, חלק ג', עמ' 95-108.


אלה שלא אוכלו

פרגר משה
בית יעקב, כרך ט"ז (תשל"ה), חוב' 177-178, עמ' 7-13.


אמונה בשואה

משרד החינוך והתרבות המחלקה לתרבות תורנית
תש"ם, עמ' 47, 51, 107.


אמונה וגבורה בתקופת השואה

פרגר משה
תורה שבעל פה, כרך כ"ו (תשמ"ה), עמ' 36-38.


אמונה ומדע

לובביץ מנחם מנדל
מכון ליובאוויטש כפר חב"ד, עמ' 115-124.


אנציקלופדיה שמע ישראל - אמונה ושואה

מכון "שמע ישראל" משרד החינוך והתרבות אגף הנוער - המחלקה לחינוך חברתי.


אש קודש

שפירא ר' קלונימוס קלמיש מפיסצנה
ירושלים תש"ך.


בין ששת לעשור

וולבה ר' שלמה
ירושלים תשל"ו, עמ' עד-פד.


בינת נבונים

רבינוביץ ר' ברוך ישעיה ירחמיאל


בסתר רעם

פרבשטין אסתר
ירושלים 2002.


בעיית הגמול במקרא

יעקובסון יששכר
חזון המקרא, ב, עמ' 230,313.


בריחה ממחנות ההשמדה
בהלכה

נריה ר' משה צבי
שנה בשנה (תשכ"ב), עמ' 140-158.


דבר יהושע

ארנברג ר' יהושע מנחם
ירושלים תש"ל-תשל"ד, בני ברק תשמ"ז.


דבר סיני; שאלות בגיא צלמוות ובארץ החיים

אדלר ר' סיני
2000


דברי ימי ועד ההצלה: חורבן און רעטונג

ועד ההצלה, ניו יורק.
בסוף הספר 64 עמודי סיכום באנגלית.


האדם מחפש משמעות

פראנקל ויקטור
תל אביב 1970.


האשה הדתית בשואה

וינקלר נעמי
האשה בשואה, עמ' 85, ירושלים תשמ"ז-תשמ"ט.


הבינני את דרכך ואדעה

מלמד זלמן
מים מדליו, תשנ"ד, ב, עמ' 79-92.


הבעלות על ספרים שנשדדו מהיהודים. ספרים שניצלו מהשואה

וונדר מאיר
אסופות ; ספר שנה למדעי היהדות, ירושלים, בית ההוצאה של "יד הרב ניסים", תשנ"ג, כרך ז', עמ' שפא-ת.


החינוך היהודי בורשה

גליקסברג משה
אוניברסיטת בר אילן, "החינוך התורני", עמ' 117-101 164-156


המחקר על אורח חייו של הציבור הדתי תחת השלטון הנאצי, השואה בהסטוריוגרפיה

מכמן דן
השואה בהסטוריוגרפיה תשמ"ז, עמ' 605-614;
דפים לחקר השואה, י, אוניברסיטת חיפה, תשנ"ג, עמ' 171-186;


הן הן נוראותיו

גולדשמיט יוסף
האגף לחינוך דתי, תש"ם.


הנער משה, יומנו של משה פלינקר

יד ושם, ירושלים, תשי"ח


הספר בתקופת השואה

אייבשיץ יהושע
"תגים", בני ברק, תשכ"א.


הרצאה על הוראת הנושא "השואה"

הוטנר ר' יצחק


השואה

שוורץ יואל וגולדשטיין יצחק
דבר ירושלים, תשמ"ז.


השואה באספקלריה חבדיית

בלוי טוביה
בטאון חב"ד, אלול תש"ל, עמ' 16-26.


השואה - בהשקפת עולם דתית

אביחיל ר' אליהו
שדה חמד, כרך י"ז (תשל"ד), חוב' ו-ז, עמ' 339-355.


השואה בספרות הרבנית

פוקס אברהם
ירושלים תשנ"ה.


השואה והאמונה

שביב יהודה
מורשה, ה (תשל"ג), עמ' 44-50.


השואה ותרבות מחולליה - התקדים העמלקי לנאציזם הגרמני

שטינברגר ר' ישעיה
שנה בשנה (תשנ"ג), עמ' 393-404.


השואה כארוע חסר תקדים בהיסטוריה, בפילוסופיה ובתאולוגיה

פקנהיים אמיל
דעת, חוב' 15 (תשמ"ה), עמ' 121-127.


השואה כביטוי שיא לנצח ישראל

דרוקמן חיים
משעבוד לגאולה, עמ' 135-140; זרעים, טבת תשל"ח, עמ' 11-15; עטורי כהנים, 58 (טבת תש"ן), עמ' 11-15.


ואמונה עניתני – על מגמות באמונה בימי השואה

מכמן דן
מילאת – מחקרים בתולדות ישראל ובתרבותו, א, אוניברסיטה פתוחה, תשמ"ג, עמ' 341-350.


ולא שיקרנו בבריתך

המאירי, ר' שלום
פרות אילן ו' תשנ"ו


זכור

קובץ תיעודי למסירות נפש בגיא הריגה
בני ברק


זכור הנאקות ורעש הצעקות –
קינות לתשעה באב לזכר השואה

מרדכי מאיר (עורך)
הוצאת אורחות תשס"ד


זכרון השואה, ערך-יסוד בחינוכנו

סדן ישראל
ניב המדרשיה, (תשכ"ז), עמ' קיג-קטז.


זכרון קדוש, לזכר רבי שלמה דוד יהושע וינברג

ברזובסקי ר' שלום נח
ירושלים תשכ"ז.


חיוב ה"קדיש הכללי" לזכר הנספים בשואה

טכורש ר' כתריאל פישל
שנה בשנה (תשכ"ט), עמ' 131-140.


חיי הדת בגטו (קובנה)

פרסון אלחנן
יהדות ליטא, ד, תשל"ב, עמ' 141-143.


לא אמות כי אחיה. קורות חיים משנות ת"ש-תש"ו תחת הכובש הנאצי ימ"ש

פרידמן חיים שלמה


לברור היסטורי של שתי סוגיות הלכתיות שנתעוררו בתקופת השואה

באומל תידור יהודית
סיני צ"א סיון תמוז תשמ"ב עמוד קנ"ז – קס"ז


לנקודת האמונה ביומני השואה

סדן דב
עיונים בתקופת השואה, ירושלים, תש"ם, עמ' 67-78 .


לתשובה ולתקומה

סרנא ר' יחזקאל
"דליות יחזקאל", ירושלים, מוסד השכל שע"י ישיבת חברון, תשל"ה-תשל"ח, כרך ג', עמ' שג-שכג.


מאמרים על יהדות ושואה

ברקוביץ ר' אליעזר
עמודים, חוב' 375 (תשל"ז), עמ' 113-117.


מאפלה לאורה. על השואה ועל התעלות מתוך יסורים

טאובר ר' עזריאל
שלהבת


מגיא ההריגה

אפרתי הרב שמעון
ירושלים תשכ"א


מדבר בצדקה - שיעורים על שיחות הרצי"ה בנושא השואה

בזק אליהו
ירושלים, תשס"ב


מסירת יהודים לידי גרמנים בתקופת השואה לאור ההלכה -
אסופת מאמרים בהלכה

רקפת ר' אהרן
מרכז "שבות עמי" ירושלים תשנ"ב


מצוה ולב

בר-שאול ר' אלימלך
ב, עמ' 207-223.


משמעות השואה בתפיסת האמונה

אביחיל ר' אליהו
שדה חמד, כרך י"ג (תש"ל), חוב' ד, עמ' 197-202.


ספרות ההלכה בימי השואה

אבנרי יצחק
סיני, כרך צ"ב (כסלו-טבת תשמ"ג), עמ' קעב-קפח.


ספרים בימי השואה כנושא בספרות השו"ת

אייבשיץ יהושע
זכור, ו (תשמ"ו), עמ' 97-103.


עדות. חורבן אירופה.

ליכטנשטיין רות
מוסד הרי"מ לוין


עולם בנוי וחרב ובנוי

מיה משה
תבונות


עין דמעה

גרינוולד ר' יהושע
ניו יורק תשי"ג.


עלי מרורות

אהרונסון ר' יהושע משה
בני ברק תשנ"ו.


עמו אנכי בצרה

ברקוביץ ר' אליעזר
ירושלים תשמ"ח.


עץ אבות. קידוש השם בשואה בהגות, בהלכה ובאגדה

פוגל יחזקאל
יד רמ"ה; מכון לערכי ישראל וארץ ישראל.


פסיקת רבנים בענין סלקציה בתקופת השואה

פייג פנינה
שנה בשנה ל"א (תשנ"א), עמ' 321-340.


קדושת החיים ומסירות הנפש בימי השואה (מבחר שו"ת)

בן-זמרה אליהו
כל הכתוב לחיים, ירושלים; בא"ר חיים, תשמ"ד, ע' שג-שמז.


קדיש אחרון

כהן איתמר,
ירושלים, תשס"ב


קול בכיות, השואה והתפילה

באומל יהודית
בר אילן תשנ"ב.


קונטרס ההרוגה עליך -
אסופת מאמרים בענייני השואה

ברזובסקי ר' שלום נח
ירושלים תשמ"ה.


קידוש השם וקידוש החיים

גוטמן ישראל
ילקוט מורשת, חוב' כד (תשל"ח), עמ' 7-23.


שאלות הלכתיות בשואה

טאוב ר' דוד
מים מדליו, כרך ד' (תשנ"ג), עמ' 281-300 .


שאלות עיגון מתקופת השואה

כהנא שלמה דוד
צומת תשנ"ד.


שבתך ומשענתך

אדלר ר' סיני
בני ברק תשס"ח


שו"ת ממעמקים א-ה

אשרי ר' אפרים
ניו יורק תשט"ו-תש"מ.


שו"ת מקדשי השם

מייזלש ר' צבי הירש
שיקגו תשט"ו.


שו"ת עמק הבכא

אפרתי ר' שמעון
מוסד הרב קוק, ירושלים, תש"ח.


שואה ואמונה - אסופת מאמרים

שטינברגר ר' ישעיה
מתוך:
* שנה בשנה, (תשנ"א), עמ' 378-385
* שנה בשנה (תשנ"ב) עמ' 311-320
* שנה בשנה (תשנ"ג), עמ' 393-404
* מחניים, כרך 9, תשנ"ה, עמ' 210-215


שואה למה באה לעולם?

בר-שאול ר' אלימלך
עמודים, חוב' 480 (תשמ"ו), עמ' 120-125.


שומרים על קשר; אמונה במחנות הריכוז

פרבשטיין אסתר
מכללה ירושלים. המרכז ללימודי השואה על שם צואטל אבלס-ראב.


שיעור במשנה ליום השואה

אריאל יעקב
שמעתין, כרך ז' (תש"ל), חוב' 25, עמ' 20-22.


שמע ישראל

ראהה תומס
ירושלים 1999.


שערי אהרן: ההסתר והגילוי. יומן

רוטר ר' אהרן ישעיה


תגובה לאסון השואה במסגרת יהודית מסורתית

אליאך יפה
בתוך: ישראל גוטמן וגדעון גרייף (עורכים),
בהיסטוריוגרפיה, ירושלים: יד ושם, תשמ"ז, עמ' 591 - 604© כל הזכויות שמורות למכללה ירושלים 2016iCodeLink4 =